Sunday, June 5, 2016

O σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής οφείλει να αναπροσανατολιστεί, από τη διαπραγματευτική προσπάθεια με τους εταίρους προς τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εμπεδώσεως της εμπιστοσύνης προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, έτσι ώστε να προκληθεί ένα θετικό shock. Η διαμόρφωση αυτού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, τους επενδυτές και τους αποταμιευτές προκειμένου να τεθεί το έδαφος για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών ..- ALPHA BANK

Απόσπασμα από το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων  - Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών .. ALPHA BANK
Ελληνική Οικονομία 


Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα για την πορεία της πραγματικής οικονομίας στο
πρώτο τρίμηνο του 2016 και το οικονομικό κλίμα τον Μάιο υποδηλώνουν την αναγκαιότητα προκλήσεως ενός θετικού shock, ώστε η χώρα να υπερβεί τις συνθήκες χαμηλής εγχώριας ενεργού ζητήσεως ελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε 1,4%, σε ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται στην αρνητική συμβολή της εγχώριας ζητήσεως κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ αντιθέτως, ο εξωτερικός τομέας συνέβαλε θετικά στο ΑΕΠ κατά 0,8 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω της ταχύτερης μειώσεως των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών (Γράφημα 1).

 Η μείωση των εισαγωγών κατά 12,8%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016 υπερκάλυψε τη μείωση των εξαγωγών (- 11,7%) και συνδέεται αφενός με τη διατήρηση των κεφαλαιακών ελέγχων αλλά και τη μειωμένη ζήτηση καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών.

Οι νέες παρεμβάσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, καθώς και η αύξηση των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει κάμψη το 2016 και να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο, με υποτονικό, ωστόσο, ρυθμό το 2017.

Ειδικότερα, η μείωση της ιδιωτικής καταναλώσεως επιταχύνθηκε στο 1,3% στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι μειώσεως 1,0% στο τέταρτο τρίμηνο 2015, συμβάλλοντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει αρνητική όλο το 2016, όπως αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος συνεχίζει να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τον Μάιο του 2016 (Γράφημα 2). 

Το σημείο στο γράφημα όπου ισορροπούν η ιδιωτική κατανάλωση με τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο πρώτο τρίμηνο του 2016 ευρίσκεται στη σκιασμένη περιοχή, ένδειξη περαιτέρω υποχωρήσεως της καταναλωτικής δαπάνης στο βραχύ χρονικό ορίζοντα. Ανάλογη πτωτική πορεία ακολουθεί και η δημόσια κατανάλωση, η οποία μειώθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι αυξήσεως 2,8% στο τέταρτο τρίμηνο 2015.


Βάσει των ανωτέρω, η ανάκαμψη δεν δύναται παρά να προέλθει από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η πορεία, ωστόσο, των μεγεθών αυτών κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν καθοδική. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι αυξήσεως 5,3% στο τέταρτο τρίμηνο 2015. Η μείωση προήλθε κυρίως από την κατηγορία των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό κατά 5,2%, ενώ και οι επενδύσεις σε κατοικίες συνέχισαν να μειώνονται σημαντικά κατά 17,3%, επιδρώντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,2 εκατοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάιο συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ υποχώρηση καταγράφεται και στον δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Institute for Management Development (IMD) *

.
Η διατήρηση της αβεβαιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2016 συνιστά τον βασικό κίνδυνο καθυστερήσεως της ανακάμψεως. Η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως σταθεροποιεί σημαντικά τις προσδοκίες και τονώνει τις συνθήκες ρευστότητας μέσω της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου.


Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής οφείλει να αναπροσανατολιστεί, από τη διαπραγματευτική προσπάθεια με τους εταίρους προς τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εμπεδώσεως της εμπιστοσύνης προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, έτσι ώστε να προκληθεί ένα θετικό shock. Η διαμόρφωση αυτού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την επανένταξη των ελληνικών κρατικών τίτλων στις αποδεκτές από το Ευρωσύστημα εξασφαλίσεις και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, θα αποτελέσουν ένα ισχυρό μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές, τους επενδυτές και τους αποταμιευτές προκειμένου να τεθεί το έδαφος για την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισμών.

Η ταχεία οργάνωση του νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί όχι μόνο ισχυρό συμβολισμό για την προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, αλλά και πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της αξιοποιήσεως της δημόσιας περιουσίας.
πηγή  https://www.alpha.gr/