Saturday, January 26, 2019

Η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει την ατελείωτη μεταρρυθμιστική της ατζέντα - Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις συνεχιζόμενες Δικαστικές Υποθέσεις. - ΔΝΤ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ   - 25 Ιανουαρίου 2019 -  Ελλάδα: Συνοπτική κατάσταση προσωπικού της πρώτης αποστολής παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα


Μια τελική δήλωση περιγράφει τα προκαταρκτικά πορίσματα του προσωπικού του ΔΝΤ στο τέλος μιας επίσημης επίσκεψης προσωπικού (ή «αποστολής»), στις περισσότερες περιπτώσεις σε μια χώρα μέλος. Οι αποστολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των τακτικών (συνήθως ετήσιων) διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου IV των άρθρων συμφωνίας του ΔΝΤ, στο πλαίσιο αίτησης για τη χρησιμοποίηση πόρων του ΔΝΤ (δανειστεί από το ΔΝΤ), στο πλαίσιο των συζητήσεων για προγράμματα που παρακολουθούνται από το προσωπικό ή ως μέρος του λοιπού προσωπικού παρακολούθησης των οικονομικών εξελίξεων.

Οι αρχές έχουν συναινέσει στη δημοσίευση αυτής της δήλωσης. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δήλωση είναι αυτές του προσωπικού του ΔΝΤ και δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως τις απόψεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΝΤ. Με βάση τα προκαταρκτικά πορίσματα αυτής της αποστολής, το προσωπικό θα ετοιμάσει μια έκθεση η οποία, υπό την έγκριση της διοίκησης, θα υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ για συζήτηση και λήψη απόφασης.

Μια αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επισκέφθηκε την Αθήνα κατά τη διάρκεια των 21-25 Ιανουαρίου 2019 για τις πρώτες συζητήσεις παρακολούθησης μετά τον προγραμματισμό (PPM) - μέρος της τακτικής επιτήρησης του ΔΝΤ από χώρες με δάνεια του ΔΝΤ που ξεπερνούν τα 1,5 δισεκατομμύρια ή το 200% ποσοστό. Οι αποστολές PPM επικεντρώνονται σε τρωτά σημεία και κινδύνους για τη δυνατότητα αποπληρωμής προς το ΔΝΤ. Η αποστολή του ΔΝΤ ήταν συντονισμένη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας

Η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ελλάδα αναμένεται να επιταχυνθούν περαιτέρω το 2019, ενώ οι ανάγκες χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα παραμένουν διαχειρίσιμες. Για να διατηρηθεί η δυναμική της ανάπτυξης, οι προσπάθειες μεταρρύθμισης πρέπει να εστιάζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση των τρωτών σημείων Οι προτεραιότητες πολιτικής περιλαμβάνουν τη δημιουργία φορολογικού χώρου για τη μείωση των άμεσων φόρων και την αύξηση των δημόσιων επενδύσεων και των στοχοθετημένων κοινωνικών δαπανών, την επιτάχυνση του καθαρισμού των τραπεζικών ισολογισμών και την ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και της ανταγωνιστικότητας του κόστους. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην άμβλυνση της αύξησης των κινδύνων μείωσης.1. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί το 2019 και, στη συνέχεια, να μετριαστεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα καθώς κλείνει το κενό παραγωγής. Η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 2,4% το 2019, από 2,0% περίπου το 2018. Οι εξαγωγές, ιδίως ο τουρισμός και η κατανάλωση (που υποστηρίζονται από την πτώση της ανεργίας και την υψηλότερη εμπιστοσύνη) οδηγούν το δρόμο. Η ανάκαμψη των ιδιωτικών καταθέσεων επέτρεψε μια περαιτέρω χαλάρωση των μέτρων διαχείρισης της ροής κεφαλαίων (CFM). Η αύξηση των επενδύσεων παραμένει χλιαρή, ωστόσο, λόγω των υψηλών επιδόσεων βάσης και του αδύναμου επενδυτικού κλίματος. Μεσοπρόθεσμα, η ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει λίγο πάνω από το 1%, όταν εξαλειφθεί η οικονομική χαλάρωση, παρά τη σταδιακή μείωση των υψηλών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων που συμφωνήθηκαν με τους ευρωπαίους εταίρους. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο μεσοπρόθεσμα, αφού επιδεινωθεί το 2018.

2. Η ικανότητα αποπληρωμής του μεσοπρόθεσμου δημόσιου χρέους παραμένει ισχυρή . Αυτό αντικατοπτρίζει τις μετριοπαθείς ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης της κυβέρνησης στο πλαίσιο της βασικής γραμμής και ένα σημαντικό προληπτικό ταμειακό ταμείο. Οι πρωτογενείς στόχοι για πλεόνασμα αναμένεται να επιτευχθούν και το χρέος προβλέπεται να μειωθεί μεσοπρόθεσμα. Εντούτοις, θα απαιτηθεί ισχυρή πολιτική ανταπόκριση για να εξασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη κάλυψη της ικανότητας αποπληρωμής των κρατικών ομολόγων, εάν προκύψουν σημαντικοί κίνδυνοι υποβάθμισης.

3. Έχουν ενταθεί οι κίνδυνοι μείωσης. Οι κληρονομιές κρίσης παραμένουν σημαντικές, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού δημόσιου χρέους, των μειωμένων ιδιωτικών ισολογισμών και της αδυναμίας των πολιτικών πληρωμών. Στο πλαίσιο αυτό, οι εξωτερικοί κίνδυνοι (όπως η επιδείνωση της ανάπτυξης των εμπορικών εταίρων, η ενδεχόμενη απότομη συρρίκνωση των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών και η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου) θα μπορούσαν να περιορίσουν τις εξαγωγές και την ανάπτυξη. Οι επενδύσεις και οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας θα μπορούσαν να αποδυναμωθούν από κόπωση (ή ανατροπές) μεταρρύθμισης στο πλαίσιο ενός έτους εκλογών. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι οφείλονται σε συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις, ενώ οι τράπεζες παραμένουν ευαίσθητες στις συνθήκες χρηματοδότησης και τις κανονιστικές αλλαγές.

4. Για να διατηρηθεί η κερδοφόρα αύξηση της ανταγωνιστικότητας εν μέσω αυξανόμενων μισθολογικών πιέσεων, η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει την ατελείωτη μεταρρυθμιστική της ατζέντα. Η στρατηγική ανάπτυξης των αρχών παρέχει αξιέπαινους στόχους υψηλού επιπέδου, αλλά απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την επίτευξή τους. Στην αγορά εργασίας, η μεγαλύτερη ευελιξία θα βοηθήσει στην άμβλυνση των ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση από τις μισθολογικές πιέσεις που υπερβαίνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και την κατάργηση του κατώτατου μισθού των νέων. Αυτά τα μέτρα μετριασμού θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε άλλους τομείς (συμπεριλαμβανομένων των αγορών προϊόντων), με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

5. Προτεραιότητες είναι η φιλική προς την ανάπτυξη επανεξισορρόπηση του μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής και η εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών κινδύνων. Η επίτευξη υψηλότερης και περιεκτικότερης ανάπτυξης, παράλληλα με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι πρόκληση, αλλά μπορεί να διευκολυνθεί με βελτιώσεις ουδέτερες από τον προϋπολογισμό στον συνδυασμό των δημοσιονομικών πολιτικών. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει προτεραιότητα στις περικοπές στους φορολογικούς συντελεστές μισθών και κερδών, που χρηματοδοτούνται από τη σχεδιαζόμενη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για το προσωπικό το επόμενο έτος. Θα πρέπει να καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δημοσιονομικών διαταραχών από τις συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις έως τις βασικές μεταρρυθμίσεις των συντάξεων και των μισθών, καθώς και από ενδεχόμενες υποχρεώσεις όπως τα εγγυημένα τραπεζικά δάνεια. Η επιτάχυνση των συνεχιζόμενων μεταρρυθμίσεων της IAPR και της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών θα υποστηρίξει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των δαπανών, θα δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο και θα μετριάσει τους δημοσιονομικούς κινδύνους.

6. Η αποκατάσταση των τραπεζικών δανείων που ενισχύουν την ανάπτυξη θα απαιτήσει ταχείες, ολοκληρωμένες και καλά συντονισμένες ενέργειες για την αποκατάσταση των ισολογισμών. Απαιτούνται συντονισμένα βήματα από βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υποστήριξη των προσπαθειών των τραπεζών να επιτύχουν ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL). Οι αρχές θα πρέπει να επανεξετάσουν το σχεδιασμό του πλαισίου αφερεγγυότητας των νοικοκυριών και να διευκολύνουν την αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών και εξωδικαστικών προπονήσεων. Τα δημόσια κονδύλια θα μπορούσαν να στηρίξουν τις προσπάθειες που βασίζονται στην αγορά για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας μιας τέτοιας στρατηγικής θα πρέπει να αξιολογηθεί με συνολικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της στους τραπεζικούς και κρατικούς ισολογισμούς. Αυτά τα βήματα, σε συνδυασμό με άλλες προσπάθειες, όπως η βελτίωση της εσωτερικής διακυβέρνησης, θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της κερδοφορίας και στην κατασκευή κεφαλαιακών και αποθεματικών ρευστότητας. Η ελευθέρωση των ΣΕΑ πρέπει να συνεχίσει να συμβαδίζει με τον οδικό χάρτη με βάση τις συνθήκες.

Η αποστολή είναι ευγνώμων προς τις ελληνικές αρχές και άλλους συνομιλητές για στενό και εποικοδομητικό διάλογο.
Copyright: IMF COMMUNICATIONS DEPARTMENT
Media Relations
E-mail: media@imf.org
Phone: 202-623-7100πηγή https://www.imf.org/